MEP Miriam Dalli: L-edukazzjoni importanti biex inwaqqfu s-cybercrime

MEP Miriam Dalli: L-edukazzjoni importanti biex inwaqqfu s-cybercrime

Stqarrija

 

L-Erbgħa, 14 ta’ Marzu 2018

 

Stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-MEP Miriam Dalli    

 

Għarfien dwar kif iġġib ruħek online huwa l-ewwel pass sabiex innaqqsu n-numru ta’ ċittadini li jispiċċaw vittmi tas-cybercrime, qalet il-MPE Laburista Miriam Dalli.

Dr Dalli kienet qed tindirizza d-dibattitu tal-Parlament Ewropew dwar il-kooperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra s-cybercrime.

“It-teknoloġiji diġitali huma parti integrali mill-ħajja tagħna ta’ kuljum u huma s-sinsla tal-ekonomiji tagħna. Għalhekk huwa kruċjali li l-Unjoni Ewropea ikollha leġiżlazzjoni qawwija dwar is-sigurtà ċibernetika filwaqt li tinvesti f’aktar riċerka dwar kif tipproteġi liċ-ċittadini online,” qalet Dalli.

Is-cybercrime hija problema bla fruntieri, li tikkonsisti f’atti kriminali online permezz netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u sistemi ta’ informazzjoni.

Malta, bħall-istati membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea, mhijiex immuni għall-kriminalità ċibernetika u programmi malizzjużi. Għal din ir-raġuni, il-liġijiet Maltin jittrattaw diversi aspetti tas-sigurtà online, inkluż permezz tal-Kodiċi Kriminali Malti, ir-Regolamenti dwar Ipproċessar taʾ Data Personali u r-Regolamenti dwar Netwerks u Servizzi ta’ Komunikazzjonijiet Elettroniċi.

Malta wkoll iffirmat il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar is-Cybercrime fl-2001.

Madanakollu, insistiet Dalli, il-prevenzjoni mis-cybercrime m’għandhiex tiffoka biss fuq l-infrastruttura t-tajba iżda għandha tkun ukoll dwar l-edukazzjoni.

Dalli argumentat li din kienet ukoll opportunità għat-taħriġ ta’ esperti żgħażagħ fl-ICT li jistgħu jiġġieldu kontra dan il-fenomenu u reati simili li se naffaċċjaw fil-futur.

Il-MPE kompliet żżid li sigurtà online mhix biss dwar l-infrastruttura: “Hija wkoll dwar li nħarrġu lil min jużaʾ l-internet dwar ir-riskji li se jiffaċċjaw fis-cyberspace. Il-kwistjoni hija aktar urġenti peress li għadd ta ‘servizzi pubbliċi madwar l-UE issa huma disponibbli online.”

“Il-messaġġ tiegħi lill-Kummissjoni Ewropea u l-Gvernijiet Ewropej: mhux biżżejjed li jkun hemm infrastruttura li hija “unhackable”. Għinu liċ-ċittadini biex l-ewwel jaħsbu fil-konsegwenzi, imbagħad jikklikjaw – mhux bil-kontra.”

Stħarriġ reċenti tal-Ewrobarometru sab li n-nies huma aktar imħassba dwar it-tranżazzjonijiet onlajn, bit-tnejn l-aktar komuni huma l-użu ħażin tad-data personali u s-sigurtà tal-ħlasijiet onlajn.

Skond ċifri kkwotati minn MaltaToday, ipprovduti mis-Cybercrime Unit fi ħdan il-Pulizija, l-iktar tliet tipi komuni ta’ ċiberkriminalità f’Malta fl-2016 kienu falsifikazzjoni, frodi u misapproprjazzjoni, insulti, theddid u vjolenza privata u użu ħażin tal-kompjuter. B’kollox, 877 każ taʾ reati onlajn ġew investigati, bi frodi, falsifikazzjoni u miżapproprjazzjoni.

Il-MEP Dalli ħeġġet lil min juża’ l-internet biex jipproteġu l-identità tagħhom filwaqt li jiżguraw li jużaw il-passwords sikuri li ma jkunux identifikabbli faċilment.

 

 

MEP Miriam Dalli: Preventing cybercrime starts with education

 

Educating internet users is the first step towards preventing citizens from falling victim to cybercrime, Labour MEP Miriam Dalli said.

Dr Dalli was addressing the European Parliament’s topical debate on international co-operation in the fight against cybercrime. 

“Digital technologies are an integral part of our daily life and they are the backbone of our economies. It is therefore crucial that the European Union continues to equip itself with strong cybersecurity legislation whilst investing in further research on how to protect citizens online,” she said.

Cybercrime is a borderless problem, consisting of criminal acts that are committed online by using electronic communications networks and information systems.

Malta, like other member states of the European Union, is not immune to encounters with cybercrime and malicious programs. For this reason, Maltese laws deal with various aspects of cybersecurity, including through the Maltese Criminal Code, the Processing of Personal Data Regulations and the Electronic Communications Networks and Services Regulations.

Malta is also a signatory to the Council of Europe Cybercrime Convention since 2001.

However, Dalli insisted, preventing cybercrime should not only concentrate on having the right infrastructure but should also be about education.

Dalli argued that this was also an opportunity to train young ICT experts who can combat this phenomenon and such crimes of the future. 

The MEP went on to add that cybersecurity is not about infrastructure alone: “It is also about educating users on the risks they will be facing in cyberspace. The matter is more urgent since a number of public services across the EU are now available online.”

“My message today to the European Commission and European Governments: it’s not enough to arm yourself with “unhackable” infrastructure. Educate citizens to think, then click – not the other way around.”

A recent Eurobarometer survey found respondents to be more concerned about online transactions, with the two most common concerns being the misuse of personal data and the security of online payments.

According to figures quoted by MaltaToday, provided by the policeʾs cybercrime unit, the most common three types of cybercrime in Malta in 2016 were fraud, forgery and misappropriation, insults, threats and private violence and computer misuse. In total, 877 cases of online crimes were investigated, with fraud, forgery and misappropriation.

MEP Dalli urged internet users to protect their identity at all costs whilst making sure to use safe passwords that are not easily identifiable.

 

 

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com