Rappreżentanza ugwali tiżgura l-ugwaljanza bejn is-sessi

Rappreżentanza ugwali tiżgura l-ugwaljanza bejn is-sessi

In-nisa m’għandhomx bżonn lil xi ħadd biex jagħtihom vuċi imma l-ispazju biex jinstemgħu’, qalet il-Membru Parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista Miriam Dalli.

 

“Ma għandniex bżonn lil xi ħadd li jagħtina vuċi imma l-ispazju għall-opportunitajiet indaqs biex nuru dak li aħna kapaċi nagħmlu,” qalet Dr Dalli waqt li kienet qed tindirizza seminar għal ġurnalisti organizzati mill-Parlament Ewropew biex jimmarka l-Jum Internazzjonali tal-Mara.
Dalli, l-ewwel mara li nħatret editur tal-aħbarijiet għal stazzjon televiżiv Malti, ħeġġet lill-ġurnalisti u lill-opinjonisti biex jiġġieldu narrativi sesswali: “Nisa li jaħdmu flimkien jaħdmu aħjar”.
Dalli qalet li ħafna nisa sabu ruħhom f’sitwazzjonijiet fejn kellhom jaħdmu aktar biex juru li huma kapaċi daqs, u aktar mill-kollegi tagħhom irġiel. Hija kompliet tħeġġeġ l-irġiel biex jipparteċipaw fid-dibattiti dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, u argumentat li l-irġiel kellhom ikunu parti mill-proċess li jagħti s-setgħa lin-nisa.
Waqt li nnotaw ix-xebħ fl-ostakli li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa fil-midja u fil-politika, Dalli kompliet tispjega kif il-Partit Laburista daħħal l-inizjattiva LEAD bil-għan li jiżdiedu n-nisa kandidati u r-rappreżentanza femminili fl-elezzjonijiet.
“Fil-bidu kont kontra l-kwoti tal-ugwaljanza bejn is-sessi, madankollu biddilt il-fehma tiegħi – mhux biss għax hemm tipi differenti taʾ miżuri pożittivi – iżda wkoll minħabba li l-bidla mhix ser isseħħ weħidha. Ir-rappreżentazzjoni femminili żgħira taʾ Malta ilha mwaħħla għal madwar 10% mill-1950, meta n-nisa ngħataw id-dritt li jivvotaw,” spjegat Dr Dalli.
“Riċentement irċevejt telefonata fejn gejt mistoqsija għaliex jien ridt biss li n-nisa jmorru għall-elezzjonijiet. Dan mhuwiex dak li rridu. Dak li rrid hija sitwazzjoni fejn għandna biżżejjed nisa u rġiel li jirrappreżentawna fi strutturi politiċi differenti. Din it-telefonata minn raġel ukoll fakkritni dwar l-importanza tal-komunikazzjoni. Għandna nispjegaw għaliex. Għaliex huwa importanti li jkollna bilanċ bejn is-sessi u l-ugwaljanza? Għaliex huwa importanti li jkollna aktar politiċi nisa, edituri nisa u intraprendituri nisa? Fil-politika u fil-midja nirrappreżentaw s-soċjetà diversa u l-ħtiġijiet tagħha. Dik id-diversità għandha tkun irrappreżentata b’mod xieraq. ”
Il-MPE qalet li ladarba n-nisa qegħdin f’pożizzjonijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet, il-bniet se jkollhom aktar role models.
“Il-messaġġ li għandna nibagħtu huwa li jekk waħda tirnexxi, anke oħrajn jistgħu jirnexxu. Il-bniet tagħna xi drabi jistaqsu l-kapaċitajiet tagħhom u jistaqsu jekk setgħux ukoll ilaħħqu. Bi ftit ta’ mentoring u kunfidenza fihom infushom, m’hemm xejn li n-nisa ma jistgħux jiksbu.”

 

Waqt is-seminar tal-ġurnalisti, Dr Dalli ġiet mistoqsija wkoll dwar il-protezzjoni tal-ġurnalisti nisa. Il-MPE qalet li l-ħarsien tal-ġurnalisti mhuwiex dwar ġeneru iżda dwar l-leġiżlazzjonijiet li jipproteġu lill-ġurnalisti filwaqt li fl-istess ħin jagħtu rimedji xierqa lill-individwi esposti għal attakki mhux ġustifikati fuq ir-reputazzjoni tagħhom.
Dalli enfasizzat wkoll ir-rwol tal-UE biex timbotta l-leġiżlazzjoni anti-SLAPP.

 

 

English version

 

Represent and be represented: equal representation ensures gender equality

Women do not need someone to give them a voice but the space to be heard, Labour MEP Miriam Dalli has said.

“We do not need anyone to give us a voice but allowing us the equal opportunities to show what weʾre capable of,” Dr Dalli said whilst addressing a seminar for journalists organised by the European Parliament to mark International Womenʾs Day.

Dalli, who became the first woman to be appointed news editor for a Maltese TV station, urged journalists and opinion writers to stand up to sexist narratives: “Women who work together, work better.”

Dalli said that many women have found themselves in situations where they had to work harder just to prove themselves. She further encouraged men to participate in gender equality debates, arguing men needed to be part of the process empowering women.

Noting the similarities in the obstacles faced by women in media and in politics, Dalli went on to explain how the Labour Party embarked on the LEAD initiative with the aim of increasing women candidates and female representation in elections.

“Initially I was against gender quotas, however I changed my mind – not only because there are different types of positive measures – but also because change is not going to happen on its own. Maltaʾs meagre female representation has been stuck to around the 10% representation since the 1950s, when women were given the right to vote,” Dr Dalli explained.

“Recently I received a call asking me why I only wanted women to run for elections. That is not what we want. What I want is a situation where we have enough women and men representing us in different political structures. This phone call from a man also reminded me on the importance of communication. We need to explain why. Why is it important that we have gender balance and equality? Why is it important that we have more female politicians, female editors, female entrepreneurs? In politics and in media we represent a diverse society and its needs. That diversity must be properly represented.”

The MEP said that once more women are in decision-making positions, girls will have more role models to look up to.

“The message we need to send is that if one has made it, itʾs not impossible for others to make it too. Our girls sometimes question their capabilities and ask if they could even manage. With a little bit of mentoring and self-confidence, there is nothing women cannot achieve.”

During the press seminar, Dr Dalli was also asked about the protection of female journalists. The MEP said that protection of journalists was not about gender but about putting in place legislations that protect journalists while at the same time giving the adequate recourse to individuals exposed to unwarranted attacks on their reputation.

Dalli also emphasised the EU´s role in pushing for anti-SLAPP legislation.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com