Regolamenti ġodda mmirati biex jiżguraw sigurtà xierqa fiż-Żona Schengen

Regolamenti ġodda mmirati biex jiżguraw sigurtà xierqa fiż-Żona Schengen

Is-Sibt, 16 ta’ Ġunju 2018   

 

Stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-MEP Miriam Dalli   

Miriam Dalli, parti mit-tim tan-negozjar li kkonkluda l-ftehim

 

L-iskambju tal-informazzjoni bejn Stati Membri huwa element bażiku sabiex tiġi żgurata s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna madwar l-Unjoni Ewropea, qalet il-MPE Laburista Miriam Dalli.

“Li nibnu struttura b’saħħitha kontra theddid terroristiku jista’ jgħinna nissodisfaw ir-responsabbiltà tagħna li nżommu liċ-ċittadini tagħna siguri. It-tiġdid tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) hija għodda importanti għal dan il-għan,” stqarret l-MPE Dalli.

Bħala rapporteur għall-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi, Miriam Dalli laqgħet il-ftehim informali li wasslu għalih il-Presidenza Bulgara tal-Kunsill u l-Parlament Ewropew dwar tliet regolamenti fuq l-użu tas-SIS għal kwistjonijiet ġudizzjarji, għal kontroll tal-fruntieri u għal kwistjonijiet ta’ ritorn ta’ persuni minn pajjiżi terzi.

L-abbozz tar-regolamenti jintroduċi kategoriji addizzjonali taʾ twissija, inkluż dawk dwar persuni suspettati jew mfittxija.

Miriam Dalli enfasizzat kif l-għodod taħt SIS jistgħu jintużaw fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħtif tat-tfal u f’każijiet ta’ tfal neqsin.

“Għalija kien dejjem importanti li mhux biss nindirizzaw il-ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni u l-ħtif tat-tfal, iżda wkoll li niżguraw li d-drittijiet fundamentali dwar il-protezzjoni tad-data tagħhom jkunu rispettati,” qalet Dr Dalli.

L-abbozz tar-regolamenti jintroduċi twissijiet preventivi għat-tfal f’riskju ta’ ħtif minn ġenituri, kif ukoll tfal vulnerabbli u persuni li ma jkunux jistgħu jivvjaġġaw għas-sigurtà tagħhom stess.

Fis-snin li għaddew, l-isfidi tal-immigrazzjoni u t-terroriżmu saru aktar interkonnessi. Studju ppubblikat is-sena l-oħra mill-Istitut Daniż għall-Istudji Internazzjonali wera kif, f’dawn l-aħħar 10 snin, il-maġġoranza l-kbira ta’ persuni involuti f’attakki terroristiċi madwar l-Ewropa kienu ċittadini tal-UE. L-istudju wera li bosta kienu foreign fighters, u li kienu diġà magħrufa mal-awtoritajiet Ewropej.

L-iskambju ta’ informazzjoni u l-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija fi kwistjonijiet kriminali u fil-kontrolli tal-fruntieri huma essenzjali. Il-ftehim milħuq jinkludi wkoll twissijiet dwar ir-ritorn ta’ persuni ta’ pajjiżi terzi li t-talbiet tagħhom għall-ażil ma jkunux ġustifikati u jkunu ġew miċħuda.

“Għandna l-għodod biex niggarantixxu is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Issa, huwa f’idejn l-Istati Membri biex jimplimentaw kif suppost l-Acquis ta’ Schengen,” ikkonkludiet Miriam Dalli.

 

 

 

 

 

New Regulations aimed at ensuring proper security within the Schengen Area

Miriam Dalli, part of the negotiating team that concluded the agreement.

 

The sharing of information between Member States is a basic element in ensuring the safety and security of our citizens across the European Union, Labour MEP Miriam Dalli said.

“Building resilience against terrorist threats can help us fulfil our responsibility to keep our citizens safe and secure. A revamped Schengen Information System (SIS) is an essential tool for this,” MEP Dalli stated.

As rapporteur for the Socialists and Democrats, Miriam Dalli welcomed the informal agreement reached between the Bulgarian Presidency of the Council and the European Parliament on three regulations on the use of SIS for judicial matters, for border control and for matters of returns of third country nationals.

The draft regulations introduce additional categories of alerts, including alerts on unknown suspects or wanted persons.

Miriam Dalli highlighted how the tools under SIS can be used in preventing and combating child abductions or cases of missing children as well.

“For me it was also important not only to address the fight against human trafficking and child abduction, but also to ensure that their fundamental rights with regards to their personal data are protected,” Dr Dalli said.

The draft regulations introduce preventive alerts for children at risk of parental abductions, as well as children and vulnerable persons who are to be prevented from travelling for their own protection.

Over the past years, the challenges of migration and terrorism became increasingly interlinked. A 2017 study by the Danish Institute for International Studies revealed that in the last decade, the great majority of individuals involved in perpetrating terrorist attacks in Europe have been EU citizens. The study showed that many were foreign fighters, and most were already known to the European authorities.

Information exchange among police and judicial authorities in criminal matters and in the field of border checks is essential. The agreement reached includes also alerts for the purpose of return for third-country nationals whose asylum requests are not justified and hence rejected.

“We have the tools to guarantee the safety of our citizens. Now, it is up to the Member States to properly implement the Schengen Acquis,” Miriam Dalli concluded.

 

Uffiċċju Komunikazzjoni

Partit Laburista

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com