Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Malta Enterprise extends the Skills Development Scheme

Scheme aimed at supporting a knowledge-based workforce

Malta Enterprise has extended its Skills Development Scheme, a programme designed to boost skills and drive growth in Malta’s business sector. Over the last two years, the scheme assisted over 100 beneficiaries with a total investment of €5 million.

This new support for businesses was launched by Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli and Malta Enterprise Chairperson William Wait, during a presentation about the scheme by the corporation’s CEO Kurt Farrugia.

This revamped scheme now covers up to 70% of training expenses, including trainee wages during the training period. Moreover, it is open to Small and Medium Enterprises (SMEs) as well as Large Undertakings. Financial support is primarily in the form of a tax credit, but the corporation can also consider cash grants.

The revamped training initiative seeks to support comprehensive training that enriches employees’ expertise, ensuring that new employees possess skills and knowledge for optimal performance. It endeavours to nurture a knowledge-based workforce, fostering a culture driven by expertise and knowledge-driven practices.

Minister Miriam Dalli noted that through this scheme, the government is reaffirming its commitment to fostering skill enhancement and driving economic growth in Malta.

“This scheme is not only an investment in businesses, but we are investing in the workforce. By upskilling and reskilling our workers, we are supporting sustainable growth. This investment in the quality of the country’s human resources also forms part of our drive to stimulate the digital and environmental transition towards a future-proof economy,” Minister Miriam Dalli said.

Malta Enterprise Chairman William Wait stated, “We have expanded this scheme to a wider list of companies and are striving to make it easier to access and to manage. In this renewed version we are also focusing on enhancing communications skills, digital skills and assisting our companies in fostering sustainability conciseness among their employees. We appeal to all SMEs and large enterprises to reach out to Malta Enterprise to better understand how this scheme works.”

To be eligible, companies must be actively engaged in an eligible economic activity locally and duly registered with the Malta Business Registry. Applicants should engage in activities aligned with the scheme’s goals. Compliance with VAT, Income Tax, and Social Security regulations is mandatory.

For further information, visit maltaenterprise.com or contact info@businessfirst.com.

Malta Enterprise testendi l-iSkills Development Scheme

Skema immirata biex ikollna ħaddiema b’aktar għarfien u ħiliet

Malta Enterprise estendiet l-iSkills Development Scheme, skema imfassla biex tagħti spinta u tixpruna t-tkabbir fil-qasam tan-negozju f’Malta. F’dawn l-aħħar sentejn, l-iskema għenet ’il fuq minn 100 benefiċjarju b’investiment totali ta’ €5 miljun.

Din l-għajnuna għan-negozji tħabbret mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli u ċ-Chairperson ta’ Malta Enterprise William Wait, waqt preżentazzjoni bid-dettalji tal-iskema mill-Kap Eżekuttiv tal-istess korporazzjoni Kurt Farrugia.

L-iskema, li ġiet aġġornata, issa tkopri sa 70% tal-ispejjeż tat-taħriġ, inkluż il-pagi tal-ħaddiema waqt it-taħriġ. Kemm intrapriżi żgħar u medji (SMEs) kif ukoll kumpaniji kbar jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema. L-appoġġ finanzjarju huwa primarjament f’forma ta’ kreditu ta’ taxxa, iżda l-korporazzjoni tista’ tikkunsidra wkoll għotjiet ta’ flus.

Din l-inizjattiva għandha l-għan li tappoġġja taħriġ komprensiv li jkompli jtejjeb il-kompetenzi tal-impjegati filwaqt li tiżgura li impjegati ġodda jkollhom il-ħiliet u l-għarfien neċessarju biex jirnexxu fix-xogħol tagħhom. L-iskema għanda l-għan ukoll li twassal sabiex il-ħaddiema jkollhom ħiliet imsejsa fuq l-għarfien, kif ukoll sabiex tkattar kultura ta’ prattiċi tax-xogħol ibbażati fuq il-kompetenza u l-għarfien.

Il-Ministru Miriam Dalli qalet li permezz ta’ din l-iskema, il-Gvern qed jikkonferma mill-ġdid l-impenn li jinkoraġġixxi titjib tal-ħiliet u li jixpruna t-tkabbir ekonomiku f’Malta. 

“Din l-iskema mhix biss investiment fin-negozji, imma qed ninvestu wkoll fil-ħaddiema. Billi nżidu u nġeddu l-ħiliet tal-ħaddiema tagħna, qed nappoġġjaw it-tkabbir sostenibbli. Dan l-investiment fil-kwalità tar-riżorsi umani f’pajjiżna jifforma wkoll parti mill-ħidma tagħna biex nistimulaw it-transizzjoni diġitali u ambjentali, lejn ekonomija mħejjija għall-ħtiġijiet tal-futur,” qalet il-Ministru Miriam Dalli. 

Min-naħa tiegħu, iċ-Chairman William Wait qal, “Espandejna din l-iskema għal-lista usa’ ta’ kumpaniji u qed nagħmluha aktar faċli biex tkun aċċessata u mmaniġġjata. F’din il-verżjoni aġġornata tal-iskema qed niffokaw ukoll fuq it-titjib tal-ħiliet tal-komunikazzjoni, il-ħiliet diġitali u ngħinu lill-kumpaniji fit-trawwim tas-sostenibbiltà fost l-impjegati tagħhom. Nappellaw lill-SMEs u lill-intrapriżi l-kbar kollha biex jagħmlu kuntatt mal-Malta Enterprise biex jifhmu aħjar kif taħdem din l-iskema.”

Biex ikunu eliġibbli, il-kumpaniji jridu jkunu qed joperaw b’mod attiv fl-ekonomija lokali, u jkunu reġistrati mal-Malta Business Registry. L-applikanti jeħtieġ ikunu qed joperaw f’attivitajiet li jaqblu mal-għanijiet tal-iskema. Il-konformità mar-regolamenti tal-VAT, tat-Taxxa tad-Dħul, u tas-Sigurtà Soċjali hija obbligatorja.

Għal aktar informazzjoni, żur is-sit maltaenterprise.com jew ikkuntattja l-Korporazzjoni fuq info@businessfirst.com.