Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Parliament approves Government amendments strengthening the Environment Protection Act

A Government bill to strengthen the Environment Protection Act, introducing increased participation by the public and eNGOs and more transparency and efficiency in environmental decisions, was approved by Parliament.

Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli, who presented the bill in May, expressed her determination to ensure that these amendments are effectively implemented in the coming months. “These amendments are strengthening the Environment and Resources Authority, as we make another step forward in the collective effort for a more sustainable environment in Malta and Gozo.”

“These amendments are consolidating the Environment and Resources Authority’s environment protection decisions and actions. We are giving everyone, including eNGOs, an opportunity to participate in the Authority’s environmental decisions, while ensuring that persons affected by these decisions have better access to justice. We want everyone to contribute to a better environment, not only through one’s actions and choices at home, at school and at work, but also by actively contributing to important environmental decisions. Ultimately, we must all do our part to protect our environment,” the Minister said.

Through the approved amendments, more ERA Board meetings will be open to the public, in addition to meetings on Environment Impact Assessments and Industrial Emissions Directive permits. The new legislation will allow for public and eNGO participation in other ERA Board decisions. This will increase transparency and accountability in these decisions.

The Government bill will also empower ERA to issue emergency orders whereby it will be able to take direct action to remediate irregularities causing imminent threats to the environment, without waiting 15 days before invoking such direct action, as specified by current legislation.

The amendments to the Environment Protection Act will also introduce an Environment Commission led by a member of the ERA Board and including the participation of a representative of local environmental NGOs. The ERA Board will have the power to delegate some of its decisions to the Commission, to increase its efficiency and facilitate quicker decisions on certain applications, such as petitions on administrative fines. The new legislation will also introduce established procedures for the ERA Board and the new Commission.

Il-Parlament japprova t-tibdil imressaq mill-Gvern għat-tisħiħ tal-liġi dwar il-ħarsien ambjentali

Abbozz tal-Gvern għat-tisħiħ tal-Att dwar il-Ħarsien Ambjentali, b’iżjed parteċipazzjoni mill-pubbliku u l-għaqdiet ambjentali, u aktar trasparenza u effiċjenza fid-deċiżjonijiet ambjentali, ġie approvat mill-Parlament.

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli, li ppreżentat dan l-abbozz t’emendi fil-liġi f’Mejju li għadda, esprimiet id-determinazzjoni tagħha li tiżgura li dan it-tibdil jitwettaq b’mod effettiv fix-xhur li ġejjin. “Dawn l-emendi jkomplu jagħtu saħħa akbar lill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi f’pajjiżna, filwaqt li qed nagħmlu pass ieħor ’il quddiem fl-impenn kollettiv tagħna għal ambjent iżjed sostenibbli f’Malta u Għawdex.”

“B’dan it-tibdil, qed insaħħu d-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Qed nagħtu lil kulħadd, inkluż l-għaqdiet ambjentali, l-opportunità li jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet ambjentali tal-Awtorità, filwaqt li niżguraw li dawk kollha affettwati b’dawn id-deċiżjonijiet ikollhom aċċess aħjar għall-ġustizzja. Irridu li kulħadd jikkontribwixxi għal ambjent aħjar, mhux biss bl-azzjonijiet u l-għażliet tagħna fid-dar, l-iskola u x-xogħol, iżda wkoll billi b’mod attiv nikkontribwixxu fit-teħid ta’ deċiżjonijiet ambjentali importanti. Fl-aħħar mill-aħħar, ilkoll kemm aħna rridu nagħtu sehemna għall-ħarsien tal-ambjent,” qalet il-Ministru.

Permezz tal-emendi li ġew approvati, aktar laqgħat tal-Bord tal-ERA se jkunu miftuħin għall-pubbliku, li jiżdiedu ma’ laqgħat dwar Studji tal-Impatt Ambjentali u permessi tad-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali. Il-liġi l-ġdida se tippermetti l-parteċipazzjoni tal-pubbliku u għaqdiet ambjentali f’aktar deċiżjonijiet tal-Bord tal-ERA. Dan qed isir ukoll biex jiżdiedu l-kontabilità u t-trasparenza f’dawn id-deċiżjonijiet. 

L-abbozz li ressaq il-Gvern ser jagħti wkoll is-saħħa lill-ERA li toħroġ ordnijiet ta’emerġenza għal azzjoni diretta li twaqqaf irregolaritajiet li jistgħu jikkawżaw theddid imminenti lill-ambjent, mingħajr il-bżonn li tistenna 15-il jum, hekk kif titlob il-liġi preżenti.

It-tibdil tal-Att dwar il-Ħarsien tal-Ambjent se jniedi wkoll Kummissjoni Ambjentali mmexxija minn membru tal-Bord tal-ERA, bis-sehem ta’ rappreżentant tal-għaqdiet ambjentali. Il-Bord tal-ERA se jkun jista’ jiddelega wħud mid-deċiżjonijiet tiegħu lil din il-Kummissjoni, biex b’hekk tiżdied l-effiċjenza sabiex ċertu applikazzjonijiet, bħal pereżempju petizzjonijiet dwar multi amministrattivi, jiġu determinati f’inqas ħin. Il-leġiżlazzjoni ġdida se tistabbilixxi wkoll proċeduri għall-ħidma tal-Bord tal-ERA u l-Kummissjoni l-ġdida.