Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Children and youth engagement is key to continue working towards our environmental ambitions – Minister Miriam Dalli

English Version :

Minister Dalli and ERA meet students to discuss the future of our environment

Students from different schools met Minister Miriam Dalli and the Environment and Resources Authority (ERA) to discuss their proposals for the future of Malta’s environment.

Children from San Andrea School, De La Salle College, St Benedict’s College and St Nicholas College were welcomed for a countryside walk at Majjistral Park, before sitting down with Minister Miriam Dalli and ERA officials to present their ideas about the National Strategy for the Environment 2050 (NSE). The authority published this strategy for public consultation last summer. It is currently reviewing the numerous submissions received from different stakeholders, before presenting the updated document to Parliament for final approval.

Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli thanked the students for accepting ERA’s invitation to join the public debate about the NSE.

“Malta’s plans for a greener, cleaner environment during the next 30 years require the participation of all of us. This is a strategy that must reflect our priorities as a country, and we must all work to achieve it. One of the eight principal goals of the strategy is to empower the people to lead the required green transition. We could not conclude this important strategy without reaching out to children. We have a lot to learn from the enthusiasm and innovative ideas of our younger generation, and I look forward to keep giving them similar platforms to continue determining our future,” Minister Miriam Dalli said.

Minister Dalli explained that the proposals presented to ERA by students will be added to the submissions received in recent months, including those of other students participating in the Ekoskola programme.

Nadia Suda Lanzon, who leads the team developing the NSE, emphasised the importance of listening to young stakeholders as well. “With their future ahead of them, children will benefit the most from the successful implementation of this strategy. Giving them the opportunity to have their say ensures the relevance and validity of our policies.”

The NSE is built on eight strategic goals, targeting our country’s present and future environmental challenges and opportunities – Clean Air, Quality Neighbourhood, Thriving Biodiversity, Zero Waste, Resilient Land Resources, Flourishing Seas, Sustainable Water Resources and Enabling Change.

For more information visit era.org.mt.

Maltese Version

L-impenn tat-tfal u żżgħażagħ huwa kruċjali biex inkomplu naħdmu għallmiri ambjentali tagħna – Ministru Miriam Dalli

Il-Ministru Dalli u ERA jiltaqgħu mal-istudenti biex jiddiskutu l-futur tal-ambjent

Studenti minn skejjel differenti ltaqgħu mal-Ministru Miriam Dalli u mal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) biex jiddiskutu l-proposti tagħhom għall-futur tal-ambjent f’Malta.

Tfal mill-iskola San Andrea, il-Kulleġġ De La Salle, il-Kulleġġ San Benedittu u l-Kulleġġ San Nikola żaru l-Park tal-Majjistral, u wara mixja fil-kampanja poġġew bilqiegħda mal-Ministru Miriam Dalli u l-uffiċjali ta’ ERA biex jippreżentaw l-ideat tagħhom dwar l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent 2050 (NSE). ERA ppubblikat din l- istrateġija għall-konsultazzjoni pubblika fis-sajf li għadda u bħalissa qed tirrevedi s-sottomissjonijiet li rċeviet mill-pubbliku, qabel ma tippreżenta d-dokument finali għall-approvazzjoni tal-Parlament.

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriza Miriam Dalli rringrazzjat lill-istudenti talli aċċettaw l-istedina ta’ ERA biex jieħdu sehem fid-dibattitu pubbliku dwar l-NSE.

“Il-pjanijiet ta’ Malta għal ambjent isbaħ u nadif matul it-tletin sena li ġejjin jeħtieġu l-parteċipazzjoni ta’ kulħadd. Din l-istrateġija għandha tirrifletti l-prijoritajiet tagħna bħala pajjiż u lkoll kemm aħna rridu naħdmu flimkien biex inwettquha. Waħda mit-tmien għanijiet ewlenin tal-istrateġija huwa li tagħti s-saħħa lin-nies biex ikunu fuq quddiem nett fit-tmexxija lejn it-tranżizzjoni ekoloġika meħtieġa. Ma stajniex nikkonkludu din l- istrateġija mingħajr ma nisimgħu lit-tfal ukoll. Għandna ħafna x’nitgħallmu mill-entużjażmu u l-ideat innovattivi taż-żgħar u ż-żgħażagħ tagħna, u ħa nkompli naħdem biex nagħtihom aktar opportunitajiet fejn jistgħu jkomplu jiddeterminaw il-futur tagħna,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

Il-Ministru Dalli spjegat ukoll li l-proposti ppreżentati lil ERA minn dawn l-istudenti se jiżdiedu mas- sottomissjonijiet li saru fl-aħħar xhur, fosthom dawk ta’ studenti oħrajn li qed jipparteċipaw fil-programm ta’ Ekoskola.

Nadia Suda Lanzon, li tmexxi t-tim li jiżviluppa l-NSE, ukoll enfasizzat l-importanza li nisimgħu liż-żgħażagħ. “Hekk kif għadhom żgħar, it-tfal se jibbenefikaw l-aktar mis-suċċess tal-implimentazzjoni ta’ din l-istrateġija. Għalhekk, billi nagħtuhom iċ-ċans li jagħtu l-vuċi tagħhom niżguraw ir-rilevanza u l-validità tal-għanijiet u l- pjanijiet tagħna.”

L-NSE hija mibnija fuq tmien objettivi ewlenin, li huma immirati lejn l-isfidi u l-opportunitajiet ambjentali ta’ pajjiżna tal-lum u tal-futur – arja nadifa, bijodiversità b’saħħitha, inqas skart, ibħra nodfa, aktar użu sostenibbli tar-riżorsi, kif ukoll ir-riżorsi u r-rieda meħtieġa biex inwettqu l-bidliet ambjentali.

Għal aktar tagħrif, żur era.org.mt.