Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Launch of schemes for environmental projects to benefit from the European Commission’s LIFE Programme

English Version :

Launch of schemes for environmental projects to benefit from the European Commission’s LIFE Programme

Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli and Parliamentary Secretary for European Funds Chris Bonett launched two national funding schemes to help voluntary organisations apply for their projects under the LIFE Programme.

The LIFE Programme is a major European Union fund known for funding projects dealing with environmental aspects and climate action. Over the years, the LIFE programme has funded many environmental work projects by eNGOs and voluntary organisations across the European Union. The schemes being launched will offer financial assistance to NGOs interested in submitting project proposals based on environmental initiatives.

“Given that the Maltese Government recognises that the work of these organizations is indispensable, these two schemes are being issued in order to continue to provide all possible assistance”, explained Minister Miriam Dalli.

Since its inception, the LIFE programme has always been a platform for promoting environmental projects. This year the programme is celebrating its 30th anniversary since its start in 1992. In Malta, this programme has been used for several projects, including the establishment of the first coastal nature reserve for the development of Natura 2000 sites and the protection of wild bird species.

“The main aim of these schemes is to give the Maltese and Gozitan voluntary organisations the incentive they need so that the application for their proposals and ideas in favour of environmental projects can be properly met,” said the Minister Dalli.

The first scheme relates to the possibility of co-financing projects to be submitted for consideration under the LIFE programme. This scheme will offer financial assistance to NGOs wishing to carry out projects related to the conservation of the environment and its protection. The grant for such co-financing can be up to € 150,000.

The second scheme relates to the financing of the cost to be covered by voluntary organisations when recruiting experts to write the environmental project proposal which is then submitted for consideration for funding under the LIFE programme. Registered voluntary organisations can be granted up to a maximum of € 5,000 per application to enable them to hire professional writing services to help them better convey their ideas.

Applications for these funds will be considered on identified environmental priorities including measurement and management of Natura 2000 sites; climate change mitigation and adaptation; green infrastructure; energy efficiency; waste and/or marine waste management and afforestation.

For more information, those interested can contact the National Contact Point within the Ministry for the Environment, Energy and Enterprise onlife.meee@gov.mtor 23316232 as well as on the Facebook page Increasing LIFE in Malta.

Maltese Version :

Varati skemi biex proġetti ambjentali jibbenefikaw mil-LIFE Programme tal-Kummissjoni Ewropea

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett nedew żewġ skemi minn fondi nazzjonali sabiex għaqdiet volontarji jiġu megħjuna japplikaw għall-proġetti tagħhom taħt il-LIFE Programme.

Il-LIFE Programme huwa fond ewlieni tal-Unjoni Ewropea li jiffinanzja proġetti li jittrattaw aspetti dwar l- ambjent u l-azzjoni favur il-klima. Matul is-snin, il-LIFE programme ffinanzja bosta proġetti ambjentali ta’ ħidma minn eNGOs u minn organizzazzjonijiet volontarji madwar l-Unjoni Ewropea. L-iskemi li qed jitniedu ser joffru assistenza finanzjarja lill-NGOs li huma interessati jippreżentaw proposti ta’ proġetti msejsa fuq inizjattivi ambjentali.

“Fid-dawl li l-Gvern Malti jirrikonoxxi li l-ħidma ta’ dawn l-organizzazzjonijiet hija indispensabbli, qed jinħarġu dawn iż-żewġ skemi sabiex inkomplu nagħtu kull għajnuna possibbli,” spjegat il-Ministru Miriam Dalli.

Sa mill-bidu tiegħu, il-LIFE Programme li din is-sena qed jiċċelebra t-30 anniversarju, dejjem kien pjattaforma ta’ promozzjoni lejn proġetti ambjentali. F’Malta, dan il-programm intuża għal diversi proġetti fosthom it-twaqqif tal-ewwel riserva naturali kostali għall-iżvilupp ta’ siti Natura 2000 u għall-protezzjoni ta’ speċi ta’ għasafar selvaġġi.

“L-għan ewlieni ta’ dawn l-iskemi huwa sabiex l-għaqdiet volontarji Maltin u Għawdxin jingħataw l-ispinta li jeħtieġu sabiex l-applikazzjoni għall-proposti u għall-ideat tagħhom favur proġetti ambjentali jkunu jistgħu jintlaqgħu kif xieraq,” qalet il-Ministru Dalli.

L-ewwel skema tirrelata mal-possibilità ta’ kofinanzjament ta’ proġetti li jiġu sottomessi għal kunsiderazzjoni taħt il-LIFE Programme. Din l-iskema ser toffri għajnuna finanzjarja lill-NGOs li jixtiequ jwettqu proġetti relatati mal-konservazzjoni tal-ambjent u l-protezzjoni tiegħu. L-għotja għal tali konfinanzjament tista’ tasal sa’ €150,000.

It-tieni skema wkoll tirrelata ma’ finanzjament tal-ispiża li jidħlu għaliha għaqdiet volontarji. Din tirreferi għal persuni esperti li jiġu ingaġġati biex tinkiteb il-proposta ta’ proġett ambjentali li mbagħad jiġi sottomess għal kunsiderazzjoni ta’ finanzjament taħt il-LIFE Programme. L-għotja hija sa massimu ta’ €5,000 għal kull

applikazzjoni għall-għaqdiet volontarji reġistrati biex ikunu jistgħu jqabdu servizzi professjonali ta’ kitba ħalli jgħinuhom iwasslu aħjar l-ideat tagħhom.

L-applikazzjonijiet għal dawn il-fondi se jiġu kkunsidrati fuq prijoritajiet ambjentali identifikati fosthom: il-kejl u l-immaniġġjar ta’ siti Natura 2000; mitigazzjoni u adattament tat-tibdil fil-klima; infrastruttura ekoloġika; effiċjenza fl-enerġija; l-immaniġġjar tal-iskart u/jew skart tal-baħar u l-afforestazzjoni.

Għal aktar informazzjoni, dawk interessati jistgħu jikkuntattjaw lin-National Contact Point fil-Ministeru għall- Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża fuq life.meee@gov.mt jew fuq 23316239 kif ukoll fuq il-paġna ta’ Facebook Increasing LIFE in Malta.