Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ta’ Qali solar farm to generate clean energy for 365 households

Another green investment towards Malta’s climate objectives

A new solar farm on the roof of the Water Services Corporation’s reservoir at Ta’ Qali is generating clean electricity for 365 households.

Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli visited this €1.6 million public-private green investment by the Water Services Corporation and the Malta Developers Association.

Spread over an area of 6,319 square metres on one of the Corporation’s largest reservoirs, this new solar farm includes 2,198 photovoltaic panels with a total capacity of one megawatt. By generating electricity from solar energy, it is reducing carbon dioxide pollution by 296,000 kilogrammes every year.

Minister Miriam Dalli explained that through this collaboration with the Malta Developers Association and with other similar investments, Water Services Corporation is turning the large spaces on top of its reservoirs, which had been left vacant for many years, into a green investment opportunity, to improve the sustainability of its operations, while helping Malta attain its climate objectives.

“These projects contribute to the Government’s vision to keep incentivising private investment in renewable energy in Malta and Gozo, as part of our environmental plan for climate neutrality by 2050. While we continue to ensure energy price stability for families and businesses despite international pressures, we also need to encourage increased investment in renewable energy,” said the minister.

She reminded that earlier this month they launched the second major clean energy scheme in less than a year, to help businesses invest in renewable energy installations such as this one. She continued that these two schemes alone are allocating up to €104 million in Government support to the private sector in the next 20 years.

The new solar farm at Ta’ Qali forms part of the Water Services Corporation’s plan to gradually neutralise the carbon footprint of its operations. The Corporation already installed similar solar farms on its reservoirs in Qrendi, at the Fiddien area of Rabat and at Ta’ Cenc, in Gozo. Together with the new installation at Ta’ Qali, these solar farms add up to a total capacity of 4.83 megawatt peak, generating enough clean electricity for 1,760 households and reduces 3,100,000 kilogrammes of carbon dioxide every year.

The Chief Executive Officer of Water Services Corporation, Karl Cilia said, “we take our responsibility towards the environment very seriously. We installed yet another solar farm on the roofs of our reservoirs, not only to reduce our carbon footprint but also to provide clean energy to our community. These solar farms are a testament to our commitment to sustainability and another step in our journey towards a net-zero utility.”

Malta Developers Association President and Treasurer Michael Stivala and Alfred Camilleri, along with the Head of the Association’s Renewable Energy Section Mario Cachia, participated in this visit whereby they gave further details on this new renewable energy installation.

Solar farm ġdid f’Ta’ Qali jiġġenera enerġija nadifa għal 365 dar

Investiment ambjentali ieħor lejn Malta dekarbonizzata

Solar farm ġdid fuq il-ġibjuni tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma f’Ta’ Qali qed jiġġenera enerġija nadifa għal 365 residenza.

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli żaret dan l-investiment ambjentali ta’ €1.6 miljun, b’kollaborazzjoni bejn il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u Malta Developers Association.

Is-solar farm ġie installat fuq medda ta’ 6,319 metru kwadru fuq is-saqaf ta’ wieħed mill-akbar ġibjuni li għandha l-Korporazzjoni. L-installazzjoni tinkludi 2,198 pannella fotovoltajika, b’kapaċità totali ta’ megawatt (1 MW). B’hekk, qed tiġġenera l-elettriku mill-enerġija solari u tnaqqas mal-296,000 kilo ta’ tniġġis tal-karbonju fis-sena.

Il-Ministru Miriam Dalli spjegat li permezz tal-kollaborazzjoni mal-Malta Developers Association, il-Korporazzjoni qed tittrasforma l-ispazji fuq il-bjut tal-ġibjuni tagħha, li kienu ilhom vakanti għal ħafna snin, f’opportunità ta’ investiment ambjentali, sabiex ittejjeb is-sostenibbiltà tal-operat tagħha, filwaqt li tikkontribwixxi biex Malta tilħaq il-miri ambjentali dwar il-klima.

“Proġetti bħal dawn jirriflettu l-viżjoni tal-gvern li nkomplu ninċentivaw l-investiment privat fl-enerġija rinnovabbli f’Malta u Għawdex, bħala parti mill-pjan ambjentali għan-newtralità fil-klima sal-2050. Filwaqt li qed inkomplu niżguraw prezzijiet tal-enerġija stabbli għall-familji u għan-negozji minkejja l-pressjonijiet internazzjonali, jeħtieġ inkomplu wkoll ninkoraġġixxu aktar investiment fl-enerġija rinnovabbli,” spjegat il-ministru. 

Hija fakkret li aktar kmieni dan ix-xahar tnediet it-tieni skema għal enerġija nadifa f’inqas minn sena, biex jgħinu n-negozji jinvestu f’installazzjonijiet ta’ enerġija rinnovabbli bħal dan il-proġett. Hija kompliet li permezz ta’ dawn iż-żewġ skemi biss, allokaw mal-€104 miljun f’għajnuna mill-gvern lejn is-settur privat fl-20 sena li ġejjin.

Is-solar farm f’Ta’ Qali jagħmel parti mill-pjan tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma biex gradwalment tiddekarbonizza l-operat tagħha. Il-Korporazzjoni diġà għandha installazzjonijiet ta’ pannelli fotovoltajiċi simili fil-Qrendi, fiż-żona tal-Fiddien fir-Rabat, u f’Ta’ Ċenċ, Għawdex. Flimkien ma’ dak ġdid f’Ta’ Qali, dawn is-solar farms jammontaw għal kapaċità totali ta’ 4.83 megawatt peak, li jfisser li qed jiġġeneraw biżżejjed enerġija nadifa għal 1,760 dar u mat-3,100,000 kilo ta’ emissjonijiet inqas fis-sena.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Karl Cilia qal, “Il-Korporazzjoni qed tieħu r-responsabbiltajiet ambjentali tagħha b’serjetà kbira. Qed inħabbru solar farm ieħor fuq il-ġibjuni tal-Korporazzjoni, mhux biss biex innaqqsu l-impatt tal-emissjonijiet tal-karbonju, iżda wkoll biex nipprovdu enerġija nadifa lill-komunità. Dawn is-solar farms huma xhieda tal-impenn tagħna lejn is-sostenibbiltà u pass ieħor ’il quddiem lejn il-mira li nkunu entità li ma jkollhiex impatti fuq l-ambjent.”

Il-President u s-Segretarju tal-Malta Developers Association Michael Stivala u Alfred Camilleri, flimkien mal-Kap tat-Taqsima tal-Enerġija Rinnovabbli tal-istess assoċjazzjoni Mario Cachia, ħadu sehem fl-attività ukoll, fejn taw aktar tagħrif dwar din l-installazzjoni tal-enerġija rinnovabbli ġdida f’Ta’ Qali.