Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

The Start-up Residency Programme launched during the second edition of the Start-up Festival Malta

English Version :

Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli and Minister for Home Affairs, Security, Reforms and Equality Byron Camilleri announced a residency programme for foreign start-ups to continue attracting high-talent start-ups, whilst serving global customers. This was announced during the second edition of the Start-up Festival.

The new Start-ups Residence Programme will be offering a residence permit for international start-ups to relocate in Malta. This residency programme is offering a 3-year residency permit which can be extended by another 5 years to founders, co-founders of start-ups, and their families. Core employees can also benefit from a 3-year residency permit which can be extended by another 3 years. This also applies to core employees’ family members.

The Start-up Residency Programme is another process in favour of the start-up ecosystem in our country led by Malta Enterprise.

Minister Miriam Dalli said that, “Together with Malta Enterprise, we are working to give the necessary support to attract more start-ups to Malta. We want to see more start-ups in Malta. We want to see more start-ups that relocate, invest and are successful in our country. Through the start-up residency programme, our country will be ensuring that it remains competitive for innovative start-ups and therefore we will be able to benefit both on an economic level as well as when it comes to new talent and new technologies.”

Minister Byron Camilleri said that, “We already have strong ecosystems and policies that promote diversification, specialisation and innovation. These include government services, funding, and community-based support. Malta is an ideal test base for new products being of small size yet fully developed. Also, the fact that English is a national language is also a huge benefit for prospective entrepreneurs. Hence, we have two public sector entities, Residency Malta and Malta Enterprise, which are working in synch to promote new innovative businesses from various countries.”

Malta Enterprise CEO Kurt Farrugia explained that, “This process will be led jointly between Residency Malta and Malta Enterprise, where start-ups will benefit from financial assistance from Malta Enterprise to qualify for residency. This means that these start-ups will be going through a rigorous due diligence process, just like any other company which needs assistance from Malta Enterprise.”

Residency Malta CEO Charles Mizzi said that, “With this programme, the main founders of an international start- up can apply to obtain residence in our country for three years, together with their immediate family. The three years can be renewed for another five years, which in particular circumstances can be discontinued.”

More information about the second edition of Start-up Festival:

The Start-up Festival is being organised by Malta Enterprise between 13th and 14th October at Villa Bighi, Kalkara. The festival includes several opportunities, such as start-up participation and technological experiences like virtual and augmented reality.

For the first time ever, participants have the opportunity to present their ideas to local and foreign investors, through dedicated matchmaking sessions between the participants and foreign investors, via Dealroom international platform.

During this festival, several discussions and sessions will be held by international people, including Caspar Lee, Vera Mulyani and Bobby Johnson. These sessions include information on how to grow from start-up to scale-up, using technology mixed with spatial communications and about entrepreneurship.

Maltese Version :

Imħabbar programm ta’ residenza għal start-ups internazzjonali waqt it-tieni edizzjoni tal-Istart-up Festival

Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri u l-Ministru għall-Ambjent, l- Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli ħabbru programm ta’ residenza għal start-ups barranin sabiex pajjiżna jkompli jattira start-ups ta’ talent għoli, filwaqt li jservu lill-klijenti globali tagħhom. Dan tħabbar matul it-tieni edizzjoni tal-Istart-up Festival.

Il-programm ġdid ta’ residenza għall-istart-ups se joffri permess ta’ residenza biex start-ups internazzjonali jirrilokaw f’pajjiżna. Permezz ta’ dan il-programm, qed tiġi offruta residenza ta’ tliet snin li tista’ tiġi estiża b’ħames snin oħra lill-fundaturi, lill-kofundaturi ta’ start-ups u lill-familji tagħhom. Għall-impjegati ewlenin tiġi offruta residenza ta’ tliet snin li tista’ tiġi estiża bi tliet snin oħra. Dan japplika wkoll għall-membri tal-familja tal-impjegati ewlenin.

Il-programm ta’ residenza għall-istart-ups huwa ħolqa oħra fil-katina ta’ proċessi favur l-ekosistema tal-istart- ups f’pajjiżna mmexxija mill-Malta Enterprise.

Il-Ministru Miriam Dalli qalet li, “Flimkien mal-Malta Enterprise qed naħdmu sabiex nagħtu s-sapport neċessarju ħalli nattiraw aktar start-ups lejn Malta. Irridu naraw aktar start-ups li jirrilokaw, jinvestu u jkunu ta’ suċċess f’pajjiżna. Permezz tal-programm ta’ residenza għall-istart-ups, pajjiżna se jkun qed jassigura li jibqa’ kompetittiv għal start-ups innovattivi u għalhekk inkunu nistgħu ngawdu l-frott kemm fuq livell ekonomiku kif ukoll fejn jidħol talent ġdid u teknoloġiji ġodda.”

Il-Ministru Byron Camilleri qal li, “Pajjiżna diġà għandu ekosistemi u politika li tippromwovi d-diversità, l- ispeċjalizzazzjoni u l-innovazzjoni. Dawn jinkludu s-servizzi governattivi, l-iffinanzjar u s-sapport ibbażat fuq il-komunità. Malta hija bażi ideali għat-testijiet ta’ prodotti ġodda. Jgħin ukoll il-fatt li waħda mil-lingwi uffiċjali ta’ pajjiżna hu l-Ingliż u dan huwa ta’ benefiċċju kbir għall-imprendituri prospettivi. Għalhekk għandna żewġ entitajiet pubbliċi, Residenza Malta u Malta Enterprise, li qed jaħdmu id f’id sabiex jattiraw investimenti ġodda minn pajjiżi terzi f’pajjiżna.”

Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia spjega li, “Dan il-proċess se jitmexxa b’mod konġunt bejn Residenza Malta u Malta Enterprise u l-istart-up trid tkun qed tibbenefika minn assistenza finanzjarja min-naħa tal-Malta Enterprise sabiex tkun tista’ tikkwalifika għar-residenza. Dan ifisser li dawn l-istart-ups se jkunu qed jgħaddu minn proċess rigoruż ta’ due diligence, kif jgħaddu kumpaniji oħra li japplikaw għall-assistenza tal- Malta Enterprise.”

Charles Mizzi, il-Kap Eżekuttiv ta’ Residenza Malta, qal li, “Permezz ta’ dan il-programm, il-fundaturi prinċipali ta’ start-up internazzjonali jistgħu japplikaw sabiex jiksbu din ir-residenza f’pajjiżna għal tliet snin, flimkien mal- familja immedjata tagħhom. It-tliet snin jistgħu jiġu mġedda għal ħames snin oħra, però wkoll jistgħu jiġu mwaqqfa f’ċirkustanzi partikolari.”

Aktar informazzjoni dwar it-tieni edizzjoni tal-Istart-up Fesitval:

L-Istart-up Festival qed jiġi organizzat mill-Malta Enterprise bejn it-13 u l-14 ta’ Ottubru ġewwa Villa Bighi, l- Kalkara. Il-festival jinkludi diversi opportunitajiet, fosthom biex start-ups li qed jattendu dan il-festival, jipparteċipaw f’esperjenzi teknoloġiċi, speċjalment f’dak li huwa virtual and augmented reality.

Għall-ewwel darba l-parteċipanti għandhom iċ-ċans jippreżentaw l-ideat tagħhom lill-investituri lokali u barranin. Dan se jsir permezz ta’ sezzjoni sħiħa ddedikata għal matchmaking, bejn il-parteċipanti u investituri barranin permezz tal-pjattaforma internazzjonali Dealroom.

Matul dawn il-ġranet, se jittellaw diversi diskussjonijiet u sessjonijiet minn persuni internazzjonali, fosthom Caspar Lee, Vera Mulyani u Bobby Johnson. It-temi ta’ dawn is-sessjonijiet huma dwar kif tista’ tikber minn start-up għal scale up, dwar l-użu tat-teknoloġija mħallat mal-komunikazzjoni mill-ispazju, u dwar l- imprenditorjat.