Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

WasteServ announces new gate fees to incentivise waste separation – those who will start separating their waste will save money

English Version :

A new system of differentiated gate fees will start to apply as of 1 January 2023 so that Malta can continue moving towards its environmental targets. With these changes, those services that are currently offered to the public free of charge, namely door-to-door, bulky waste collection, the use of Civic Amenity Sites and the Roadshow Truck service will not be affected. This is intended to prioritise the environment without hindering the efforts that are already being made by the public.

This was announced during a press conference that was addressed by Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli together with WasteServ CEO Richard Bilocca at the ECOHIVE Complex.

Minister Miriam Dalli explained how Malta has the highest landfilling rate among European Union countries. “There are many negative impacts associated with landfills such as the visual impact, the problems with smells, and the take up of agricultural land amongst others”. She said that in order to address these challenges, it was necessary to take decisions that should have been taken twenty years ago that will start the transition so that by 2035 Malta’s landfilling rate of 90% goes down to 10%.

Minister Dalli stated that this government is committed to working together with stakeholders and taking decisions that prioritise the environment so as to safeguard the future of our children.

WasteServ CEO Richard Bilocca explained how over the years landfills were the source of major problems. He said that inaction will create new environmental plagues that would go against the work that was done in recent years to rehabilitate the landfills of Wied Fulija in Żurrieq and Qortin in Gozo. He also explained how WasteServ already has everything in place to enforce this system in a way that excludes any abuse as of this January. He pointed out that with the €500 million ECOHIVE investment, the country took its first step away from the policy of the past and with today’s changes, another step forward is being taken to concretely incentivise the commercial sector to separate their waste, with the next step being the mandatory separation.

This change will only be affecting those operators who dispose of waste directly at WasteServ’s facilities. The gate free for mixed waste which is currently at €20 per tonne will increase to €40 as of 1 January 2023 and an annual increase of €20 will apply until gate fees reach €120 by 2037. There will be no change in the gate fees for recyclable and organic waste which are currently at 0.50c per tonne and €20 per tonne respectively. This means that those operators who do not yet separate their commercial waste will start saving money if they separate their waste when making use of WasteServ’s facilities.

In the coming months, WasteServ will be inaugurating a state-of-the-art facility in Ħal Far that will be processing electrical and electronic equipment (WEEE), tyres, wood, mattresses, flat glass, expanded polystyrene, textiles and gypsum. As stipulated in the European funds contract for this project, the gate fees for these materials will be differentiated according to the real costs involved to treat these materials. This mechanism will continue to encourage the industry to reduce and separate waste as mixed waste will be the most expensive to dispose of at WasteServ’s facilities by 2027.

These changes are part of the Long-Term Waste Management Plan which is intended for Malta to reach its environmental targets. In 2021, WasteServ broke the record in terms of recyclable materials processed and exported, and so decisions like these are crucial to reach the more ambitious environmental goals. More details on these gate fees will be available on WasteServ’s website and at WasteServ’s facilities.

Maltese Version :

WasteServ tħabbar riforma biex tinċentiva s-separazzjoni tal-iskart dawk li se jibdew jisseparaw se jkunu qed jiffrankaw il-flus

Sistema ġdida ta’ gate fees differenzjati se tibda tapplika mill-1 ta’ Jannar 2023 sabiex Malta tkompli miexja ’l quddiem fil-miri ambjentali tagħha. B’dawn il-bidliet mhux se jiġu affetwati dawk is-servizzi li bħalissa huma offruti lill-pubbliku bla ħlas, jiġifieri l-ġbir tal-iskart bieb bieb, il-ġbir ta’ skart goff, l-użu taċ-Ċentri għall-Iskart Goff u s-servizz ta’ Roadshow Truck. Din is-sistema hija intiża biex tpoġġi l-ambjent bħala prijorità mingħajr ma xxekkel l-isforzi li diġà qed isiru mill-pubbliku.

Dan tħabbar waqt konferenza stampa li ġiet indirizzata mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta’ WasteServ Richard Bilocca ġewwa l-Kumpless ECOHIVE.

Il-Ministru Miriam Dalli spjegat kif Malta għandha l-għola rata ta’ skart mormi fil-miżbliet fost il-pajjiżi fl- Unjoni Ewropea. “L-impatti negattivi li jġibu magħhom il-miżbliet huma ħafna, fosthom l-impatt viżwali, il- problemi bl-irwejjaħ, it-teħid ta’ art agrikola u oħrajn. Biex nindirizzaw dawn l-isfidi hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet li kellhom jittieħdu għoxrin sena ilu sabiex nibdew it-transizzjoni ħalli sa 2035 ir-rata ta’ 90% ta’ skart mormi fil-miżbliet tinżel għal 10%.”

Il-Ministru Dalli sostniet li dan il-Gvern huwa kommess li b’ħidma flimkien mal-istakeholders kollha jieħu deċiżjonijiet li jpoġġu l-ambjent bħala prijorità assoluta, għax fuqu jiddependi il-futur ta’ wliedna.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ WasteServ Richard Bilocca spjega kif matul is-snin il-miżbliet ħolqu problemi estensivi fil- pajjiż u għalkemm WasteServ f’dawn l-aħħar snin irrijabilitat il-miżbla ta’ Wied Fulija fiż-Żurrieq u tal-Qortin f’Għawdex, sostna li jkun ferm kontradittorju li nibqgħu noħolqu pjagi ambjentali ġodda billi ma nieħdux azzjoni. Huwa spejga ukoll kif WasteServ għandha kollox lest biex tinforza din is-sistema b’mod li teskludi kwalunkwe abbuż mill-1 ta’ Jannar li ġej.

Huwa rrimarka li bl-investiment ECOHIVE ta’ €500 miljun, il-pajjiż għamel l-ewwel pass lil hinn mill-politika tal-passat u llum qed isir it-tieni pass biex b’mod konkret is-settur jiġi inċentivat jissepara l-iskart, bil-pass li jmiss tkun is-separazzjoni mandatorja.

Dan it-tibdil se jkun qed jaffettwa biss lil dawk it-trakkijiet li jmorru jarmu direttament fil-faċilitajiet ta’ WasteServ. Ir-rata biex jintrema skart imħallat li llum hija ta’ €20 kull tunnellata se tkun qed tiżdied għal €40 mill-1 ta’ Jannar u kull sena se jkun hemm żieda gradwali ta’ €20 sakemm tilħaq €120 fl-2037. Mhux se jkun hemm tibdil fir-rati tar-rimi tal-iskart riċiklabbli u organiku li bħalissa huma ta’ 0.50ċ kull tunnellata u €20 kull

tunnellata rispettivament. Dan iffiser li l-operaturi li għadhom ma jisseparawx l-iskart kummerċjali se jkunu qed jiffrankaw il-flus meta jidħlu jarmu fil-faċilitajiet ta’ WasteServ jekk l-iskart jibda jkun separat.

Fix-xhur li ġejjin WasteServ ser tkun qed tinawgura impjant state-of-the-art f’Ħal Far li se jkun qed jipproċessa apparat elettriku u elettroniku (WEEE), tajers, injam, saqqijiet, ħġieġ ċatt, jablo, tessuti u gypsum. Hekk kif kif stipulat fil-kuntratt tal-fondi Ewropej għal dan il-proġett, il-gate fees għal dawn il-materjali se jkunu differenzjati skont l-ispejjeż reali relatati mat-trattament ta’ dawn il-materjali. Dan il-mekkaniżmu se jkompli jinkoraġġixxi l-industrija biex tnaqqas il-ġenerazzjoni tal-iskart u tissepara l-iskart tagħha peress li l-iskart imħallat se jkun l-iktar wieħed għoli biex jiddaħħal fil-faċilitajiet ta’ WasteServ sas-sena 2027.

Din il-miżura hija parti mill-Pjan fit-Tul għall-Immaniġġjar tal-Iskart, liema pjan huwa intiż biex Malta tilħaq il- miri ambjentali tagħha. Ta’ min ifakkar li fl-2021, WasteServ kissret kull rekord relatat mal-ipproċessar u l- esportazzjoni ta’ materjali riċiklabbli u deċiżjonijiet bħal dawn huma kruċjali biex nilħqu miri ambjentali iktar ambizzjużi. Aktar dettall fuq dawn il-gate fees se jkun disponibbli fuq is-sit ta’ WasteServ u anke permezz ta’ tabelli fis-siti prinċipali ta’ WasteServ.