Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Launch of Malta’s Sustainable Development Strategy for 2050 for public consultation

English Version :

Minister for the Environment, Energy and Enterprise Miriam Dalli launched for public consultation the National Strategy for Sustainable Development 2050, a strategic document establishing Malta’s priorities and objectives for steering sustainable development.

The Strategy is based on five main strategic goals. These include the transition towards a climate-neutral, green and blue economy; the preservation of sustainable urban development and cultural heritage; healthy lives and well-being for all; digital transformation, smart mobility and connectivity; as well as social fairness and prosperity for all.

Minister Miriam Dalli explained how this Strategy continues to build upon Government’s work over the past years and commitments in the electoral manifesto in the field of sustainable development. She emphasised the need for collective efforts from all the entities concerned, including Maltese society at large, in order to achieve the economic, social and environmental goals of this Strategy.

“This is essential in order for us to move forward and turn the difficulties and challenges we are facing today and in the future into opportunities,” stated Minister Dalli.

Malta’s Strategy for Sustainable Development 2050 builds upon the Vision 2050 document, which was adopted in 2018 as well as the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. The Strategy was drafted by the Directorate for Sustainable Development within the same Ministry after extensive consultation with Government Ministries, Entities and Departments as well as various voluntary organisations and other interested parties. The same Directorate will also be responsible for the implementation and monitoring of the Strategy, through the drafting of an Action Plan for Sustainable Development for 2030 with concrete measures.

The public consultation on Malta’s Strategy for Sustainable Development 2050 will be open until Thursday, 9 February 2023. To read this Strategy and provide your feedback, visit: https://sustainabledevelopment.gov.mt/maltas-sustainable-development-strategy-for-2050/

Maltese Version

Titnieda l-Istrateġija ta’ Malta għallIżvilupp Sostenibbli 2050 għall-konsultazzjoni pubblika

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli nediet għall-konsultazzjoni pubblika l- Istrateġija Nazzjonali għall-Iżvilupp Sostenibbli 2050, bil-għan li tistabbilixxi l-prijoritajiet u l-għanijiet ta’ pajjiżna għall-integrazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli sas-sena 2050.

L-istrateġija hija msejsa fuq ħames għanijiet strateġiċi prinċipali. Dawn jinkludu it-transizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima, ekonomija ħadra u ekonomija blu; il-preservazzjoni tal-iżvilupp urban sostenibbli u l-wirt kulturali; ħajja b’saħħitha u benesseri għal kulħadd; trasformazzjoni diġitali, il-mobiltà intelliġenti u l- konnettività; kif ukoll ġustizzja soċjali u prosperità għal kulħadd.

Il-Ministru Miriam Dalli spjegat kif din l-istrateġija qed tkompli tibni fuq l-impenn li diġà għamel il-Gvern fir- rigward tal-iżvilupp sostenibbli matul is-snin kif ukoll fil-manifest elettorali. Hija saħqet dwar il-bżonn ta’ impenn kollettiv kemm mill-entitajiet kollha konċernati u anke mis-soċjetà biex jintlaħqu l-miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali ta’ din l-istrateġija.

“Dan huwa essenzjali sabiex nħarsu ‘l quddiem u nbiddlu f’opportunitajiet id-diffikultajiet u l-isfidi tal-lum u tal- ġejjieni,” qalet il-Ministru Dalli.

L-Istrateġija ta’ Malta għall-Iżvilupp Sostenibbli 2050 tkompli tibni fuq id-dokument ta’ Viżjoni 2050, li ġie adottat fl-2018 kif ukoll l-Aġenda 2030 dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-Ġnus Magħquda. L-istrateġija tfasslet mid- Direttorat għall-Iżvilupp Sostenibbli fi ħdan l-istess Ministeru wara konsultazzjoni estensiva mal-Ministeri, Entitajiet u Dipartiment Governattivi kif ukoll diversi għaqdiet volontarji u partijiet interessati. L-istess Direttorat ser ikun ukoll responsabbli għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-Istrateġija, permezz tat-tfassil ta’ Pjan ta’ Azzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli 2030 b’miżuri konkreti.

Il-konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija ta’ Malta għall-Iżvilupp Sostenibbli 2050 se tkun miftuħa sa nhar il- Ħamis, 9 ta’ Frar 2023. Sabiex taqra din l-Istrateġija u tagħti l-fehmiet tiegħek, żur: https://sustainabledevelopment.gov.mt/mt/l-istrategija-ta-malta-ghall-izvilupp-sostenibbli-2050/