Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MicroInvest scheme extended for enterprises investing in systems to support clients with disability

English Version :

The MicroInvest scheme, operated by Malta Enterprise, is being extended to enterprises investing in systems to support clients with disabilities. The modifications to the scheme were announced by Enterprise Minister Miriam Dalli and Parliamentary Secretary Keith Azzopardi Tanti during a visit to the Foundation for IT Accessibility (FITA).

Minister Dalli and Parliamentary Secretary Azzopardi Tanti explained how the financial support will help applicable enterprises modify existing computer systems and websites, allowing increased accessibility for people with different abilities, in the presence of Malta Enterprise CEO Kurt Farrugia and FITA CEO Carlo Stivala.

The MicroInvest scheme encourages enterprises to invest in their businesses by supporting investments in innovation, expansions, and operational developments. In 2021 alone, Malta Enterprise received 3,852 applications against an estimated investment of over €35 million. The scheme provides enterprises with a tax credit calculated as a percentage of eligible expenditures. Now, enterprises that invest to enhance their services in favour of persons with disabilities, are eligible for a tax credit equivalent to 45% of the eligible expenditure. An additional bonus of 20% (for a total of 65% tax credit) applies to undertakings operating from Gozo.

“We are committed to supporting enterprises that invest in their ESG credentials – one of which revolves around the social aspect. Enhancing accessibility is one such element, and extending the MicroInvest scheme is another tool that supports enterprises in this transition,” Minister Miriam Dalli said.

The Minister also encouraged enterprises to benefit from a second scheme managed by Malta Enterprise, Facilitating Work Life for Individuals with Disability, which grants support for companies investing in employees with disabilities. The aid under this scheme is awarded in the form of a cash grant and covers 90% of incurred eligible costs, up to a maximum grant of €10,000 for every project.

Parliamentary Secretary for Youth, Research, and Innovation Keith Azzopardi Tanti spoke about the importance of the extension of the Microinvest scheme for the development of websites that are accessible to all, including vulnerable people, in line with the European Union directives. “This is the aim of FITA, to provide professional help to businesses and vulnerable people who improve accessibility, especially in the workplace.”

He explained that FITA is expanding its work so that vulnerable people can have a holistic inclusion within the community and live a normal life. “This is the social justice that the Government wants to implement in our country,” the Parliamentary Secretary concluded.

Maltese Version

L-Iskema MicroInvest estiża għallintrapriżi li jinvestu f’sistemi biex jappoġġjaw klijenti b’diżabilità

L-iskema MicroInvest, operata mill-Malta Enterprise, qed tiġi estiża għall-intrapriżi li jinvestu f’sistemi ta’ appoġġ għall-klijenti b’diżabilità. Il-modifiki fl-iskema tħabbru mill-Ministru għall-Intrapriża Miriam Dalli u s- Segretarju Parlamentari Keith Azzopardi Tanti waqt żjara fil-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità tal-IT (FITA).

Fil-preżenza tal-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia u l-Kap Eżekuttiv tal-FITA Carlo Stivala, il- Ministru Dalli u s-Segretarju Parlamentari Azzopardi Tanti spjegaw kif l-appoġġ finanzjarju se jgħin lill-intrapriżi applikabbli jimmodifikaw is-sistemi tal-kompjuter u s-siti elettroniċi eżistenti, għal aktar aċċessibbiltà għal persuni b’kapaċitajiet differenti.

L-iskema MicroInvest tgħin lill-intrapriżi biex jinvestu fin-negozju tagħhom, billi tappoġġja investimenti fl- innovazzjoni, espansjonijiet u żviluppi operattivi. Fl-2021 biss, il-Malta Enterprise rċeviet 3,852 applikazzjoni b’investiment ta’ aktar minn €35 miljun. L-iskema tipprovdi lill-intrapriżi bi kreditu ta’ taxxa kkalkulat bħala perċentwal tan-nefqa eliġibbli. Issa, intrapriżi li jinvestu biex itejbu s-servizzi tagħhom favur persuni b’diżabilità, huma eliġibbli għal kreditu ta’ taxxa ekwivalenti għal 45% tan-nefqa eliġibbli. Bonus addizzjonali ta’ 20% (jiġifieri total ta’ 65% kreditu ta’ taxxa) japplika għall-intrapriżi li joperaw minn Għawdex.

“Aħna impenjati li nkomplu ngħinu lill-intrapriżi sabiex jinvestu fil-kredenzjali ESG tagħhom – li waħda minnhom iddur madwar l-aspett soċjali. It-titjib fl-aċċessibbiltà huwa wieħed minn dawn l-elementi u l-estensjoni tal-iskema MicroInvest hija għodda oħra li tappoġġja lill-intrapriżi f’din it-transizzjoni,” qalet il-Ministru Miriam Dalli.

Il-Ministru ħeġġet ukoll lill-intrapriżi biex jibbenefikaw minn skema oħra mmexxija mill-Malta Enterprise, Facilitating Work Life for Individuals with Disability, li tagħti appoġġ lill-kumpaniji li jinvestu f’impjegati b’diżabilità. L-għajnuna taħt din l-iskema tingħata fil-forma ta’ għotja fi flus u tkopri 90% tal-ispejjeż eliġibbli sa għotja massima ta’ €10,000 għal kull proġett.

Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Keith Azzopardi Tanti tkellem dwar l- importanza tal-estensjoni tal-iskema Microinvest biex l-iżvilupp ta’ websites ikunu aċċessibbli għal kulħadd, inklużi persuni vulnerabbli, skont id-direttivi tal-Unjoni Ewropea. “Dan huwa l-għan tal-FITA, li tipprovdi għajnuna professjonali lin-negozji u lin-nies vulnerabbli li jtejbu l-aċċessibbiltà, speċjalment fuq il-post tax- xogħol.”

Huwa spjega li l-FITA qed tespandi l-ħidma tagħha biex persuni vulnerabbli jkollhom inklużjoni ħolistika fi ħdan il-komunità u jgħixu ħajja normali. “Din hi l-ġustizzja soċjali li l-Gvern irid jimplimenta f’pajjiżna,” temm jgħid is-Segretarju Parlamentari.